Biểu đồ

Báo giá USDJPY

USDJPY: 108.635 (2019.12.09 21:30:31)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDJPY và khung thời gian là 5 phút