Biểu đồ

Báo giá USDCAD

USDCAD: 1.3258 (2019.12.09 00:22:16)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền USDCAD và khung thời gian là 5 phút