Biểu đồ

Báo giá GBPJPY

GBPJPY: 145.735 (2019.12.13 16:49:59)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền GBPJPY và khung thời gian là 5 phút