Biểu đồ

Báo giá EURUSD

EURUSD: 1.11335 (2019.12.12 01:17:40)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURUSD và khung thời gian là 1 tuần