Biểu đồ

Báo giá EURJPY

EURJPY: 120.061 (2019.12.06 23:42:52)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURJPY và khung thời gian là 5 phút