Biểu đồ

Báo giá EURGBP

EURGBP: 0.84195 (2019.12.06 23:42:58)

Cảnh báo về Rủi ro: Thành tích trong quá khứ không phải là dấu hiệu về kết quả.
Bạn đã chọn đồng tiền EURGBP và khung thời gian là 5 phút