An toàn cho Tiền của Khách hàng

RoboForex Ltd là thành viên của Tập RoboMarkets/RoboForex Group đang hoạt động từ năm 2009. Công ty được quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế (Belize) và có giấy phép IFSC/60/271/TS.

Đăng ký

Tiền của khách hàng được bảo vệ tại RoboForex bằng cách nào?

Nhà môi giới Được quản lý

RoboForex Ltd là nhà môi giới Forex quốc tế có giấy phép môi giới đặc biệt tại IFCS Belize "Giao dịch công cụ tài chính và công cụ phái sinh dựa trên hàng hóa và chứng khoán khác", số IFSC/60/271/TS.

Bảo vệ Tài khoản khỏi Số dư âm

Trong trường hợp biến động thị trường không cho phép khách hàng giữ số dư dương trên tài khoản giao dịch của mình, RoboForex Ltd tự động tăng số dư thành 0 và khách hàng không phải trả bất kỳ thứ gì cho việc này.

Thành viên Quỹ Bồi thường của Ủy ban Tài chính

RoboForex Ltd là Thành viên Quỹ Bồi thường của Ủy ban Tài chính. Trong trường hợp nhà môi giới từ chối thực hiện thanh toán cho nhà giao dịch hoặc không thể thực hiện việc đó, Quỹ đảm bảo thanh toán cho những nhà giao dịch đó số tiền lên tới 20.000 EUR. Để hội đủ điều kiện nhận bồi thường, nhà giao dịch nên làm việc thông qua nhà môi giới đã đăng ký trong Ủy ban.

Thành viên của Ủy ban Tài chính

RoboForex Ltd là thành viên nhóm "A" trong Ủy ban Tài chính. Mục đích của Ủy ban là cho phép giải quyết tranh chấp thay thế trước giữa nhà giao dịch và các công ty môi giới.

Các tài khoản được tách biệt

RoboForex Ltd giữ tiền của Công ty tách biệt khỏi tiền của khách hàng, do đó đảm bảo chúng an toàn và bảo mật khỏi bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp nào.

Xác thực hai bước

Xác thực hai bước là cơ hội tuyệt vời để bảo vệ Khu vực Thành viên của bạn ngay cả khi email của bạn đã bị bẻ khóa. Chúng tôi cho phép bạn tăng cường tính bảo mật Khu vực Thành viên và bảo vệ thông tin cá nhân và tiền của bạn khỏi những kẻ tấn công sử dụng SMS và mã dự phòng.

Đọc thêm