Quy định của RoboForex

RoboForex Ltd là thành viên của tập RoboMarkets/RoboForex Group, đã hoạt động từ năm 2009.

IFSC Belize

RoboForex Ltd có giấy phép môi giới đặc biệt IFSC của Belize "Giao dịch công cụ tài chính và phái sinh trên hàng hóa và chứng khoán khác" theo giấy phép số IFSC/60/271/TS.

IFSC Belize (Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế Belize) là cơ quan quản lý của Belize về thị trường dịch vụ tài chính ở cấp độ quốc tế.

Hoạt động của IFSC được quản lý bởi Bộ Chứng khoán Belize và Đạo luật của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế (Đạo luật IFSC). Là cơ quan quản lý thị trường dịch vụ tài chính, IFSC cấp giấy phép và tiến hành giám sát các dịch vụ tài chính do nhà cung cấp thị trường cung cấp để đảm bảo rằng giấy phép hoạt động theo cách hiệu quả, minh bạch, và đáng tin cậy nhất. Cơ quan quản lý đảm bảo rằng chỉ những công ty đáng tin cậy và có trách nhiệm xã hội nhất mới nhận được giấy phép hoạt động với Belize và nhiều hơn thế.

IFSC Belize tuân thủ chính sách AML (Chống rửa tiền) quốc tế.

Website của cơ quan quản lý: Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế Belize

 • Ủy ban Tài chính

  RoboForex Ltd là thành viên chính thức của Ủy ban Tài chính, tổ chức quốc tế, giải quyết các tranh chấp giữa thành viên của mình và khách hàng của họ.

  Mục đích của Ủy ban là giải pháp thay thế trước những xung đột nảy sinh giữa thành viên của mình và khách hàng của họ. Mọi người có thể gửi đơn đăng ký tới Ủy ban Tài chính bằng tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Trung. Thời gian phản hồi đơn đăng ký là 7 ngày.

  Ủy ban có quỹ bồi thường ấn tượng và bao gồm các chuyên gia về hoạt động môi giới từ khắp nơi trên thế giới. Kinh nghiệm sâu rộng của họ trong lĩnh vực Forex, danh tiếng chuyên môn, và kiến thức pháp lý cho phép tìm kiếm các giải pháp có thể chấp nhận lẫn nhau liên quan đến bất kỳ vấn đề gây tranh cãi nào. Quyết định của Ủy ban là quyết định bắt buộc, tức là tất cả thành viên tham gia trường hợp này đều phải tuân theo các quyết định.

  Website: Ủy ban Tài chính

 • Quỹ Bồi thường

  RoboForex Ltd, thành viên nhóm "A" trong Ủy ban Tài chính, cũng là thành viên của Ủy ban Bồi thường. Quỹ cung cấp cho nhà giao dịch thanh toán bảo hiểm lên tới 20.000 EUR.

  Mục đích của Quỹ là nhằm cung cấp bảo hiểm cho nhà giao dịch, những người hợp tác với thành viên của Ủy ban Tài chính, và thanh toán cho họ bồi thường. Những thanh toán này sẵn có cho bất kỳ khách hàng nào của công ty, là thành viên của Ủy ban Tài chính, trong trường hợp công ty môi giới từ chối hoặc không có cơ hội tuân thủ quyết định của Ủy ban có lợi cho khách hàng. Số tiền được quy định bởi Ủy ban có thể lên tới 20.000 EUR mỗi nhà giao dịch.

  Quỹ Bồi thường của Ủy ban Tài chính là quỹ đặc biệt, được tổ chức bởi các thành viên của Ủy ban nhằm cung cấp cho nhà giao dịch an toàn tài chính bổ sung. Quỹ được dựa trên phí hàng tháng được thanh toán bởi các công ty là thành viên của Ủy ban. 10% trong số tiền này được chuyển trực tiếp tới Quỹ Bồi thường và được giữ trên tài khoản ngân hàng được tách biệt.

  Website: Quỹ Bồi thường của Ủy ban Tài chính