Mức Ngưng giao dịch Thông minh trong cTrader hoạt động như thế nào?

Logic của Ngưng giao dịch Thông minh trong cTrader cung cấp sự bảo vệ tối đa cho tài khoản của nhà giao dịch. Logic này sẽ thay thế logic của Ngưng giao dịch Công bằng của cTrader vì nó sử dụng thuật toán nâng cao hơn nhiều.

Nếu Mức Ký quỹ, được hiển thị trong thanh cân bằng (xem hình bên dưới để tham khảo) giảm xuống dưới Mức Ngưng giao dịch Thông minh, thì vị thế sẽ bắt đầu đóng cho tới khi Mức Ký quỹ đạt trên mức Ngưng giao dịch Thông minh.

Logic của Ngưng giao dịch Thông minh sẽ chỉ đóng những gì hoàn toàn cần thiết từ vị thế lớn nhất để khôi phục Mức Ký quỹ một cách an toàn và bảo vệ vị thế của nó, điểm vào vị thế và tài khoản giao dịch lâu nhất có thể.

Ví dụ về cách chức năng Ngưng giao dịch Thông minh hoạt động:

Tài khoản của bạn có các thuộc tính sau:
Số dư: 500 USD
Đòn bẩy: 1:500
Ngưng giao dịch Thông minh: 50%
Số dư tức thời: 500 USD

Tài khoản của bạn mở hai vị thế là:
MUA - 200.000 - USD/JPY
MUA - 50.000 - USD/JPY
Cả hai vị thế có cùng giá vào lệnh.

Tài khoản sẽ ngay lập tức được hưởng mức ký quý là 100%. Sau khi đạt mức ký quỹ 100%, không thể mở thêm vị thế yêu cầu ký quý bổ sung nào.

Sau khi giá của USD/JPY giảm 10 Pip, Mức Ký quỹ sẽ trở thành 50% và sẽ kích hoạt tính năng Ngưng giao dịch Thông minh.

Phép tính:
Giá trị pip là 250.000 USDJPY: 2.500 JPY (24.67 USD)
Lỗ tính bằng Pip: 10.2
Lãi & lỗ Chưa thực hiện: 24.67 USD * 10.2 = 251.63 USD
Số dư tức thời: 500 USD – 251.63 USD = 248.37 USD
Mức Ký quỹ: 248.37 USD / 500 USD * 100% = 49,7%

Lưu ý: để đơn giản, chúng tôi sẽ không xét đến hoa hồng và chênh lệch của nhà môi giới trong ví dụ này để giải thích hành vi của chức năng Ngưng giao dịch Thông minh.

Sau khi đã đạt mức Ngưng giao dịch Thông minh, cTrader sẽ cần làm điều gì đó để khôi phục Mức Ký quỹ của tài khoản cao hơn mức Ngưng giao dịch Thông minh. cTrader sẽ đóng một phần vị thế lớn nhất chỉ để giải phóng số lượng ký quỹ cần thiết và không còn gì khác, với ngoại lệ nhỏ làm tròn đến 1.000 đơn vị gần nhất.

Trong trường hợp này, vị thế của 200.000 USD/JPY sẽ được thay đổi thành 198.000 USD/JPY, bằng cách bán 2.000 USD/JPY.

Việc đóng 2.000 USD/JPY khi thua lỗ 10.2 Pip sẽ gây ra thua lỗ 2,01 USD. Khoản lỗ giảm số tiền ký quỹ cần thiết để duy trì vị thế là 4 USD. Bên dưới bạn sẽ thấy rằng sự kiện này sẽ ảnh hưởng tới tài khoản và phép tính được sử dụng như thế nào.

Số dư: 497.99 USD

Phép tính::
Giá trị pip của 2.000 USDJPY: 0.19736 USD
Lỗ tính bằng Pip: 10.2
Lỗ: 0.19736 USD * 10.2 = 2,01 USD

Ký quỹ được sử dụng của 248.000 USD/JPY: 496 USD
Lãi & lỗ Chưa thực hiện: 249.64 USD

Phép tính:
Giá trị pip của 100.000 USD/JPY: 1.000 JPY
Khối lượng của vị thế mở: 2,48 lô
Lỗ tính bằng Pip: 10.2

1.000 * 2,48 * 10.2 = 25.296 JPY

Tỷ giá USDJPY: 101.33
Lãi & lỗ Chưa thực hiện: 25.296 JPY / 101.33 USDJPY = 249.64 USD

Số dư tức thời = 248.35 USD

Phép tính:
Số dư: 497.99 USD
Lãi & lỗ Chưa thực hiện: 249.64 USD
Số dư tức thời: 497,99 USD – 249.64 USD = 248.35 USD
Ký quỹ đã sử dụng: 496 USD

Mức Ký quỹ = 248.35 USD / 496 USD = 50,07%

Do đó, Mức Ký quỹ của tài khoản đã được tăng lên 50,07% chỉ đủ để vượt qua Mức Ngưng giao dịch Thông minh với tác động tối thiểu lên tài khoản giao dịch.