Lợi nhuận trong FOREX được tính bằng cách nào?

Chúng ta hãy giả sử rằng bạn đã mua 1 lô EURUSD tại mức giá 1.2291 và sau đó đóng vị thế tại 1.2391. Khi mở vị thế, bạn đã mua vào 100.000 EUR, tương đương 1,2291 * 100.000 = 122.910 USD. Về cơ bản, bạn đã mua tài sản trị giá 122.910 USD. Khi bạn đóng vị thế, bạn bán tài sản trị giá 100.000 EUR này, ở đó, do thay đổi giá cả, cần 123,910 USD (1,2391 * 100.000). Lợi nhuận của bạn sẽ là 123.910-122.910 = 1.000 USD.