Lệnh dừng hoạt động như thế nào?

Lệnh dừng là tín hiệu khởi phát, và khi nó đạt được, lệnh tương ứng được tạo ra.

Có lệnh DừngGiới hạn Dừng:

Khi lệnh Dừng được kích hoạt, lệnh Thị trường được tạo ra.

Khi lệnh Giới hạn Dừng được kích hoạt, lệnh Giới hạn được tạo ra.

Giá của lệnh Dừng là tín hiệu khởi phát, và khi nó đạt được, lệnh tương ứng (thị trường hoặc Giới hạn) sẽ được tạo ra.