Tại sao lệnh không được khớp ở mức giá đã công bố?

Lệnh Dừng mua, Dừng bán, và Cắt lỗ được khớp tại giá hiện hành tại thời điểm xử lý lệnh. Lệnh Giới hạn Mua, Giới hạn Bán, và Chốt lãi được khớp tại mức giá của lệnh.