Cách mở vị thế.

Để mở vị thế trong cửa sổ phần mềm đầu cuối, hãy nhấp chuột phải vào công cụ đã chọn và trong cửa sổ xuất hiện, chọn "Lệnh mới". Sau đó, bạn nên đặt thông số cho lệnh và mở vị thế bằng cách nhấn "Mua / Bán".