Tại sao lệnh được đóng mà không có sự tham gia của tôi?

Nếu tiền của nhà giao dịch giảm xuống dưới mức tiền dự trữ được yêu cầu, nhà môi giới có quyền đóng một phần vị thế lỗ tại mức giá thị trường hiện tại. Tiền = Số dư tài khoản + Kết quả của giao dịch đã mở.

Tìm hiểu thêm về yêu cầu dự trữ đối với mỗi loại tài khoản trong phần "Điều kiện giao dịch / Loại tài khoản".