Tại sao vị thế được đóng tại mức giá không có trong biểu đồ?

Mọi người nên nhớ rằng có hai giá trên thị trường: giá của người bán (Giá bán)giá của người mua (Giá mua).

Biểu đồ hiển thị giá Mua. Lệnh bán được thực hiện tại giá Mua; Lệnh mua được thực hiện tại giá Bán.

Do đó, vị thế bán (Lệnh bán) được mở tại giá Mua và đóng tại giá Bán. Vị thế mua (Lệnh mua) được mở tại giá Bán và đóng tại giá Mua.

Ví dụ:
Đối với vị thế bán (Lệnh bán), lệnh Cắt lỗ được đặt tại mức giá là 1.2970. Giá trên biểu đồ đạt mức 1.2968, nhưng đó là giá Mua.
Với chênh lệch 2 điểm tại thời điểm đó, giá Bán là 1.2970 (tức là Bán = Mua + Chênh lệch = 1.2968 +0.0002 = 1.2970), vị thế của bạn đã được đóng, vì lệnh Cắt lỗ cho các vị thế bán được khớp tại giá Bán.
Trong trường hợp này, lệnh Cắt lỗ được khớp chính xác, vì giá Bán đã đạt được mức đã nêu rõ trong lệnh.