Số tiền nạp tối thiểu là bao nhiêu?

Không có giá trị số tiền nạp tối thiểu đối với tài khoản cent, standard, ECN, và Đối tác liên kết.

Số tiền nạp tối thiểu đối với tài khoản Prime là 5.000 USD, đối với tài khoản Cổ phiếu – 100 USD.

Thông tin bổ sung về các loại tài khoản