Tại sao vị thế được đóng tại mức giá không có trong biểu đồ?

Các vị thế bán (lệnh Bán) được mở tại giá Mua (Người mua) và đóng tại giá Bán (Người bán). Các vị thế mua (Lệnh mua) được mở tại giá Bán (Người bán) và đóng tại giá Mua (Người mua).

Vui lòng lưu ý rằng biểu đồ trong phần mềm đầu cuối giao dịch thể hiển thị giá Mua. Nếu cần, phần mềm đầu cuối có thể được tùy chỉnh để hiển thị giá Bán.

Ví dụ:

Đối với vị thế bán (lệnh Bán), lệnh Cắt lỗ được đặt tại mức 1.2970. Giá trên biểu đồ đạt mức 1.2968, nhưng đó là giá Mua. Với chênh lệch 2 điểm tại thời điểm đó, giá Bán là 1.2970 (tức là Bán = Mua + Chênh lệch = 1.2968 +0.0002 = 1.2970), vị thế của bạn đã được đóng, vì lệnh Cắt lỗ cho các vị thế bán được khớp tại giá Bán.

Trong trường hợp này, lệnh Cắt lỗ được khớp chính xác, vì giá Bán đã đạt mức được nêu rõ trong lệnh.