Tại sao lệnh được khớp không phải ở mức giá đã công bố?

Lệnh Dừng mua, Dừng bán, và Cắt lỗ là điều kiện, trong trường hợp nó được đáp ứng, gửi Lệnh thị trường. Lệnh thị trường được khớp không phải ở mức giá đã nêu trong lệnh, mà là ở mức giá hiện hành tại thời điểm xử lý lệnh. Đó là lý do giá tồn tại trên thị trường khi khớp lệnh có thể khác với giá được nêu trong lệnh.

Lệnh Giới hạn Mua, Giới hạn Bán, và Chốt lãi được khớp ở mức giá đã nêu trong lệnh hoặc giá tốt hơn, nếu giá đó tồn tại trên thị trường khi lệnh được khớp.