Ký quỹ được tính như thế nào?

Để tính toán thông số này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Công cụ tính toán Forex.

Công thức được sử dụng để tính toán ký quỹ bằng đồng tiền yết giá của công cụ giao dịch:

<Ký quỹ> = <Quy mô hợp đồng> / <Đòn bẩy>

Đồng tiền yết giá của công cụ giao dịch là đồng tiền đầu tiên trong mã giao dịch của công cụ, ví dụ:

  • EURUSD – đồng tiền yết giá là EUR.
  • USDCHF – đồng tiền yết giá là USD.
  • GBPUSD – đồng tiền yết giá là GBP.

Quy mô hợp đồng là khối lượng lệnh bằng đồng tiền yết giá của công cụ giao dịch.

1 lô luôn bằng 100.000 đơn vị đồng tiền yết giá. Do đó:

  • 0,1 lô = 100.000 * 0,1 = 10.000 đơn vị đồng tiền yết giá.
  • 0,01 lô = 100.000 * 0,01 = 1.000 đơn vị đồng tiền yết giá.

Đòn bẩy là giá trị đòn bẩy, chẳng hạn:

  • Đòn bẩy 1:50 - 50.
  • Đòn bẩy 1:100 - 100.

Sau khi tính toán ký quỹ bằng đồng tiền yết giá của công cụ, nó phải được chuyển thành đồng tiền tài khoản (USD, EUR, RUB, hoặc VÀNG) theo tỷ giá hối đoái hiện hành tại thời điểm vị thế được mở.

Ví dụ:

Nhà giao dịch có đòn bẩy là 1:100, mua 1 lô cặp tỷ giá EURUSD. Ký quỹ cho vị thế mở này được tính toán theo cách sau đây:

Đồng tiền yết giá cho vị thế mua của EURUSD là EUR. Ký quỹ cho vị thế này bằng 100.000 / 100 = 1.000 EUR.