Cách tính chi phí của một điểm.

Công thức: <Chi phí của 1 điểm> = (Hợp đồng * Giá + Một điểm)) - (Hợp đồng * Giá)
 
Ví dụ: Phép tính một điểm của cặp tỷ giá EURGBP. Tiền của tài khoản giao dịch là đô la Mỹ.
 
Nhà giao dịch mở vị thế:
 
MUA một lô EURGBP tại mức 0.8365
Hợp đồng = 100.000
Giá = 0.8365
Một điểm = 0.0001
  1. Giá của 1 điểm để «MUA một lô EURGBP tại mức 0.8365» = (100.000 * (0.8365 +0,0001)) - (100.000 * 0.8365) = 10 GBP.
  2. Vì đồng tiền của tài khoản giao dịch là USD, nên lãi và lỗ được tính bằng USD. Do đó, chi phí của 1 điểm được tính bằng GBP sẽ được chuyển thành USD.
  3. 10 GBP * tỷ giá GBP / USD = 10 * 1.5417 = 15.47 USD.
Do đó, chi phí của 1 điểm để «MUA 1 lô EURGBP tại mức 0.8365» lên tới 15.47 USD.