Tại sao thông báo "Không có đủ tiền" xuất hiện khi tôi cố gắng mở vị thế?

"Không có đủ tiền" có nghĩa là nhà giao dịch không có đủ tiền để mở vị thế. Để mở vị thế, bạn phải nạp tiền (cung cấp tiền dự trữ).

<Tiền Dự trữ> = <Giá trị của hợp đồng> / <Mức>
 
Ví dụ: Nhà giao dịch có 1.000 EUR trong tài khoản của mình và anh ấy gửi lệnh tới nhà môi giới để mở vị thế cho 50 lô (NULL,000,000) EURUSD
 
Máy chủ nhận lệnh và tính toán khoản dự trữ cần để mở vị thế này: 50 lô (EURUSD) tại mức 1:100 = 5.000.000/100 = 50.000 EUR.
 
Vì khách hàng chỉ có 1.000 EUR, và mở vị thế này cần 50.000 EUR, khách hàng sẽ nhận được sự từ chối từ máy chủ: "Không có đủ tiền".