Tại sao tôi cần tài khoản Demo?

Tài khoản Demo thường được sử dụng để nghiên cứu nền tảng giao dịch và điều khoản giao dịch của nhà môi giới, để kiểm tra chiến lược và cố vấn giao dịch. Để mở tài khoản Demo, bạn phải hoàn tất mẫu đăng ký.