Tôi có thể mở tài khoản bằng cách nào?

Để mở tài khoản giao dịch, hãy thực hiện quy trình đăng ký. Với tài khoản giao dịch, bạn truy cập khu vực thành viên trực tuyến, ở đó cho phép bạn thực hiện các hoạt động phi thương mại (chẳng hạn như yêu cầu rút tiền).